DATAPOLITIK / DATA POLICY

Vi prioriterer datasikkerhed / We prioritize data security

BIM Equity håndterer data i overensstemmelse EU-reglerne om GDPR (General Data Protection Regulation), da BIM Equity som dataansvarlig altid har prioriteret datasikkerhed højt.

Formålet med dataindsamling
Vi indsamler oplysninger så vi kan forbedre oplevelsen af vores hjemmeside, produkter, rådgivningsydelser og for at vi løbende kan forbedre vores kommunikation og optimere relationerne til vores kunder og samarbejdsparter. Det gør os blandt andet i stand til at oplyse om gode tilbud, softwareopdateringer og invitationer til events og kurser.

Indsamling af persondata
BIM Equity håndterer persondata, vi modtager i forbindelse med aftaler, køb, administration af køb og/eller når du besøger vores hjemmeside. Vi gemmer også email-korrespondancer og opdaterer løbende kontaktoplysninger via CVR-registret. Vi håndterer persondata på en forsvarlig måde, og bestræber os altid på at respektere din integritet. Vi er kun i besiddelse af almindelige personoplysninger, såsom navn, stilling, arbejdsområde, mailadresse, telefonnumre og lignende.

Retslig forpligtelse
Når vi behandler persondata opfylder vi vores ansvar i henhold til love, regler eller myndighedsafgørelser. Det betyder eksempelvis at vi er forpligtede til at behandle vores kunders oplysninger, så vi opfylder kravene om hvidvaskregler og i bogføringsloven. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at opbevare data efter ophør af kontraktforholdet – eksempelvis for at overholde reglerne om hvidvaskning  og opbevaring af regnskabsmateriale.

Markeds – og kundeoplysninger, samt systemudvikling og marketing
Vi behandler også persondata i forbindelse med markeds- og kundeanalyser samt til systemudvikling. Dette kan eksempelvis være som led i BIM Equitys forretningsudvikling, med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester over for vores kunder. Det kan også være til markedsføringsformål, så vi endnu bedre kan målrette vores tilbud. Analyser af kundedata kan også laves for at bekæmpe bedrageri og lignende.

Indsigtsret
Du har ret til at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger BIM Equity behandler om dig. En forudsætning for at få indsigt, er at BIM Equity skal kunne identificere dig ved gyldig billed-identifikaiton, så uvedkommende ikke får mulighed for at få adgang til dine data.

Data-portabilitet
Du kan endvidere anmode om en elektronisk kopi af de oplysninger, du har leveret til BIM Equity. Du kan anmode om, at dine data overføres til en anden dataansvarlig, så vidt det er teknisk muligt. En anmodning om at overføre data gøres på samme måde som en anmodning om indsigt. Også i dette tilfælde skal BIM Equity entydigt kunne identificere dig, så uvedkommende ikke får adgang til dine personlige data.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få ukorrekte personlige oplysninger om dig selv korrigeret samt ret til at supplere personlige oplysninger, hvis disse er ufuldstændige.

Retten til at blive slettet og ikke modtage markedsføringsmaterialer
Du har under visse omstændigheder endvidere ret til at få slettet dine personlige oplysninger hos BIM Equity, såfremt BIM Equity ikke er lovmæssigt forpligtet til at opbevare disse data. Du har mulighed for at anmode BIM Equity om ikke at behandle dine data med henblik på markedsføring. Hvis du ønsker dette, skal du kontakte info@bimeqt.com

Databehandlere
Nedenstående liste er underleverandører af vores produkter/ IT-systemer, som kan få adgang til dine persondata, når du eksempelvis anmoder om køb af produkter fra BIM Equity eller skriver dig op til at modtage nyhedsmail eller anden målrettet markedsføring fra os. De leverer services, der alle på den ene eller anden måde sikrer, at vi kan leve op til kvaliteten af det indhold, vi ønsker at levere til dig (Listen bliver løbende opdateret):

BIM Equity handles data in accordance to the EU General Data Protection Regulation (GDPR) rules. As Data controller BIM Equity has always prioritized data security.

Purpose of data collection
We collect information in order to can improve our customers experience of our website, products, advisory services. Furthermore data continuously allows improve our communication and optimize relationships with our customers and partners. This enables us to provide information about spical offers, software updates and invitations to events and courses.

Collection of personal data
BIM Equity receive personal data through agreements, purchases, administration of purchases and / or when you visit our website. We also store email correspondence and update current contact information through the Danish CVR registry. We handle personal data in a proper manner, and always strive to respect your privacy. We are only in possession of common personal information such as name, position, area of work, email address, phone numbers and the like.

Legal obligation
When we process personal data, we fulfill our responsibilities in accordance with laws, regulations and/or government decisions. This means, for example, that we are obliged to process our customer’s information in order to prevent money laundering and follow the rules in the Accounting Act. In some cases, we are obliged to store data after termination of the contract – for example, to comply with the rules on money laundering and storage of accounting documents.

Market and customer information, as well as system development and marketing
We also process personal data for costumer and market analyzes as well as system development. This may, for example, be part of BIM Equity’s business development, in order to improve our products and services to our customers. It may also be for marketing purposes, so we can supply our costumers with better and more precise offers. Customer data analysis can also be used to combat fraud ect.

Right of access
You are entitled to information about what personal information BIM Equity treats about you. A prerequisite for insight is that BIM Equity must be able to identify you with a valid image identification so that unauthorized persons will not be able to access your data.

Data portability

You may also request an electronic copy of the information you have provided to BIM Equity. You can request that your data be transferred to another data manager, as far as it is technically possible. A request to transfer data is done in the same way as a request for insight. Also in this case, BIM Equity must uniquely identify you so that unauthorized persons do not access your personal data.

Right to rectification

You have the right to have incorrect personal information about yourself adjusted as well as the right to supplement personal information if these are incomplete.

The right to be deleted and not receive marketing materials
In certain circumstances, you may also have the right to delete your personal information at BIM Equity, if BIM Equity is not legally required to keep this data. You have the opportunity to request BIM Equity not to process your data for marketing purposes. Feel fre to contact us at info@bimeqt.com

Data processors
The list below is subcontractors of our products / IT systems that can access your personal data, for example, requesting purchases of BIM Equity products or subscribe to receiving news mail or other targeted marketing from us. They provide services that all ensure, in one way or another, that we can live up to the quality of the content we want to deliver to you (the list is updated on a regular basis): 

GRAPHISOFT – Softwareudvikling / Software development

Solibri – Softwareudvikling / Software development

Bluebeam – Softwareudvikling / Software development

Vintocon – Softwareudvikling / Software development

Abvent – Softwareudvikling  / Software development

E-conomi – Økonomistyring /Economy

Zoho – CRM / CRM

Grenke Leasing  – Leasing

Nohrcon – Kursusudbyder / Course supplier

WeTransfer – fildelingstjeneste / File Sharing

Gigahost – Webhost / Webhost

One.com – Webhost / Webhost

Applynk – Softwareudvikling / Softwaredevelopment

Leadfeeder – CRM / CRM

Leadworx – CRM / CRM

Findthatlead – CRM / CRM

MailChimp – Newsletter / Newsletter

Mailgenerator – Newsletter / Newsletter

Gigahost – Webhost / Webhost

Facebook – SoMe / SoMe

Synology – Data Backup / Data backup

Epiito – VR Software / VR Software

Pageone –  Webhosting / Webhosting